PROGRAM

 

Vzdelávací program
Školský výchovno vzdelávací program "AKTÍVNE A ZDRAVO UŽ OD MALIČKA" je zostavený v súlade so schválenými osnovami Štatneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a podporený internými projektami DC AKTIVITY. Poskytovaním vhodných moderných podmienok s množstvom zaujímavých tém, ich zážitkovým stvárnením vytvárame spoločne pútavú atmosféru pre dieťa v jeho bádaní. Pestrý časový harmonogram činností a aktivít pre jednotlivé triedy a vekové kategórie detí podporuje všestrannú prípravu dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. Intenzita činností je prispôsobená veku dieťaťa, jeho schopnostiam a samozrejme s individuálnym prístupom lektora k dieťaťu.
K podpore týchto kompetencií je dôležité sprostredkovať dieťaťu dôležitosť zdravia a jeho podpore, zdravého životného štýlu, vedenie k rešpektu, tolerancii a samozrejme tlmočenie slušného správania. Vyvíjajúca spolupráca so športovými klubmi, umeleckými školami, lektormi nám dáva dostatok priestoru k vytvorenie tvorivých podmienok pre splnenie našich cieľov.

Predškolská príprava
Pravidelná predškolská príprava je zaradená do harmonogramu všetkých 3 tried a podporuje harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, ako aj dosiahnutie zrelej školskej pripravenosti. Realizáciou denných činností sa deti dostávajú k poznatkom hľadaním, skúmaním a samotnou sebarealizáciu pri úlohách. Sústreďujeme sa na rozvoj reči a slovnej zásoby, grafomotoriky, matematickej predstavivosti, precvičujeme si pamäť a pozornosti, sledujeme zrakovú a sluchovú analýza, emočnú zrelosť a prácu s kritickým myslením dieťaťa.
Správna motivácia podporuje tvorivé učenie a vytvára priestor k tvorbe a tlmočeniu vlastného názoru.
Naše zariadenie poskytuje pravidelnú logopedickú intervenciu. Sledovanie úrovne a prácu s odchýlkami vedie 1x týždenne skúsená odborníčka na špeciálnu pedagogiku a logopédiu.

Výtvarno kreatívny program
Naša kreatívna dielnička je plná rôznorodých materiálov a pomôcok. Je to obľúbené miesto detí, kde sa v tichosti sústredíme na svoje prsty a necháme sa viesť svojou fantáziou. Zoznamujeme sa s novým materiálom, výtvarnými technikami alebo recyklujeme materiály. Výtvarná výchova sa pravidelne strieda s keramikou. Pod vedením umeleckej lektorky deti vytvárajú svoje umelecké dielka. Kreatívna dielnička poskytuje deťom nádherný priestor pre rozvoj zručností a fantázie.

Športový a pohybový program
Pravidelné pohybové aktivity počas týždňa sú zaradené do výchovno vzdelávacieho programu a majú svoj pevný priestor v doobedňajšom aj poobedňajšom čase. Všestranným pohybovým tréningom podporujeme u detí návyk k pravidelnému aktívnemu pohybu. Správne držanie tela, správne dýchanie, prevencia skolióz, relaxácia, balančné cvičenia sa zameriavajú nielen na zlepšenie motoriky a vývoj detí, ale predovšetkým motivujú a aktívne podporujú športovú prípravu najmladších detí. Pohybový program je doplnený o pravidelné organizovanie lyžiarského výcviku, školy korčuľovania a plaveckého výcviku. 

Športový program
Dajme spolu gól!
Pravidelné pohybovo-športové aktivity s profesionálnym trénerom so zameraním na futbal majú u nás pravidelný priestor už niekoľko rokov. Spolupráca so Slovenským futbalovým zväzom na tomto projekte hravým spôsobom podporuje zdravý životný štýl, obratnosť, motoriku, súťaživosť u chlapcov a dievčat. „Dajme spolu gól", ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách a deti si ju poriadne vedia užiť.

Tanečno pohybová príprava
Pravidelné hodiny tanečnej pohybovej prípravy nadväzujú na obsah pohybového programu v školskom programe. Činnosti zahrňujú pravidelný nácvik pohybových stereotypov, nácvik základných tanečných prvkov, zoznámenie sa druhmi tanca. Strednej a staršej skupine detí sprostredkúvame krúžkovou formou Tanečnú školu pod vedením profesionálnych lektorov z tanečnej školy OUTBREAK.

Ľubomír Jesenský15.02.2022 18:23
Nastavenie súborov cookies.Aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok, používame technológie, ako sú súbory cookies. Na našej webovej stránke využívame iba technické cookies, ktoré nespracovávajú a neuchovávajú žiadne reklamné ani štatistické údaje.

Zásady používania súborov cookies

Technické cookies
Technické súbory cookies zabezpečujú bezproblémovú funkcionalitu našej webovej stránky.
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS