ZÁPIS DO MŠ

OZNÁMENIE O ZÁPISE


Riaditeľstvo Súkromnej materskej školy, Alejová 1 v Košiciach, v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že:

zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční od 1. mája do 31. mája 2023 v čase od 8:00 do 15:00, prípadne po telefonickom dohovore s riaditeľkou školy.

Podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie

 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.08.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • deti, ktoré nedovŕšia do 31.8.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023 pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
  • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (s lekárskym potvrdením o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa) je možné doručiť:

 • osobne
 • poštou na adresu: Súkromná materská škola, Alejová 1, 040 11 Košice
 • elektronicky na adresu dcariaditel@gmail.com

Formulár Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vo formáte MS Word na stiahnutie

Ľubomír Jesenský10.02.2022 11:55
Nastavenie súborov cookies.Aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok, používame technológie, ako sú súbory cookies. Na našej webovej stránke využívame iba technické cookies, ktoré nespracovávajú a neuchovávajú žiadne reklamné ani štatistické údaje.

Zásady používania súborov cookies

Technické cookies
Technické súbory cookies zabezpečujú bezproblémovú funkcionalitu našej webovej stránky.
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS