ZÁPIS DO MŠ

OZNÁMENIE O PODMIENKACH ZÁPISU 

 

Zápis dieťaťa je možný aj počas školského roka. Z kapacitných dôvodov je nutné prihliadať na možnosti obsadenosti v jednotlivých triedach. Odporúčame si dohodnúť návštevu našej súkromnej škôlky skôr a tak si dopriať dostatočný  priestor na pohodlný rozhovor alebo opakovanú návštevu na otvorených hodinách v triedach. Naša škôlka môže prijať dieťa do adapačného procesu už od 2 rokov. 

Podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie

 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • deti,u korých zákonný zástupca predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
  • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (s lekárskym potvrdením o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa) je možné doručiť:

 • osobne
 • poštou na adresu: Súkromná materská škola, Alejová 1, 040 11 Košice
 • elektronicky na adresu dcariaditel@gmail.com

Formulár Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vo formáte MS Word na stiahnutie

Ľubomír Jesenský10.02.2022 11:55
Nastavenie súborov cookies.Aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok, používame technológie, ako sú súbory cookies. Na našej webovej stránke využívame iba technické cookies, ktoré nespracovávajú a neuchovávajú žiadne reklamné ani štatistické údaje.

Zásady používania súborov cookies

Technické cookies
Technické súbory cookies zabezpečujú bezproblémovú funkcionalitu našej webovej stránky.
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS