Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.

OdrázkaPROGRAM A STRAVOVANIE

DENNÝ PROGRAM

7.00 - 8.30 príchod detí, spoločné ranné rozhovory a hry
8.30 - 9.00 hygiena, raňajky a znova hygiena
9.00 - 11.00 výchovno–vzdelávacia činnosť, preškolská príprava, anglický jazyk
kreatívna činnosť, hudobná výchova, logopedické cvičenia
športová–rehabilitačná starostlivosť/činnosť
11.00 - 11.45 pobyt vonku, športové aktivity
11.45 - 12.00 hygiena
12.00 - 13.00 učíme sa stolovať/obed
13.00 - 14.30 čítanie rozprávok a spánok, relax/odpočívame
14.30 - 15.00 hygiena a olovrant. krúžkové činnosti
15.00 - 17.00  tematické a záujmové aktivity
17.00 odchod zo škôlky
17.00 - 18.30 predĺžená prevádzka za príplatok

VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM

             Súkromná materská škola DC Aktivity je zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenkej republiky .Učebné osnovy výchovno vzdelávacieho programu sú vypracované v súlade s ISCED 0 schváleným MŠVVaŠ Slovenskej republiky. Obsahové celky rešpektujú štandardy vekových kategórií detí. Poradie a náväznosť tém podporujú vývin vedomostí, schopností, zručností dieťaťa. Vďaka osobnému prístupu k dieťaťu  sa snažíme podporiť rast osobnosti dieťaťa a smerovať ho k naplneniu jeho kompetencií . 

ŠKOLSKÝ PROGRAM "AKTÍVNE A ZDRAVO UŽ OD MALIČKA"

Školský výchovno vzdelávací program  je zostavený v súlade so schválenými osnovami ISCED 0 a podporený edukačným projektami DC AKTIVITY . Obsah učebných osnov je vypracovaný v podobe 10 obsahových celkov v súlade pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.Obsahové celky sú jednotne stanovené a záväzné pre celé zariadenie . O programe sú rodičia informovaní n azačiatku školské roka a je k dispozícii .

Poskytovaním vhodných podmienok s množstvom zaujímavých tém, ich stvárnením vytvárame spoločne zaujímavú atmosféru pre dieťa a moderné zážitkové vyučovanie. Jedným z naších cieľov je správne smerovanie dieťaťa, vytváranie si vlastného názoru a jeho podanie. 

V našom zariadení je zostavený presný časový harmonogram činností pre jednotlivé triedy a vekové kategórie detí. Intenzita činností je samozrejme prispôsobená veku dieťaťa, jeho schopnostiam a samozrejme s individuálnym prístupom lektora k dieťaťu.

K podpore týchto kompetencií je dôležité sprostredkovať dieťaťu dôležitosť zdravia a jeho podpore, zdravého životného štýlu, vedenie k rešpektu, tolerancii a samozrejme tlmočenie slušného správania.  Vyvíjajúca spolupráca so športovými klubmi, umeleckými školami, lektormi nám dáva dostatok priestoru k vytvorenie tvorivých podmienok pre splnenie našich cieľov.

POHYBOVÝ PROGRAM

Pravidelné pohybové aktivíty sú zaradené do každodeného výchovno vzdelávacieho programu a majú svoj pevný priestor.  

Pohybový program prispieva predovšetkým k :

 • podpore rozvoja a výchove detí
 • podporuje zdravý a duševný vývin detí
 • podpore prevencie proti obezite detí
 • rozvoju rýchlostných, silových a  vytrvalostných schopností detí
 • rozvoju pohybovej všestrannosti

Cieľom programu je nielen teoreticky priblížiť deťom pohybovú prípravu,atletické disciplíny, ale predovšetkým motivovať a aktívne  podporiť športovú prípravu najmladších detí. Atletický program je rozdelený do štyroch disciplín a "poddisciplín" BEH, SKOK, HOD, PORADOVÁ, POHYBOVÁ PRÍPRAVA. Pohybová príprava dáva priestor pre správny motorický vývin dieťaťa. Zameriava sa u detí hlavne na správne držanie tela, správne dýchanie, prevenciu skolióz a všestranným pohybovým tréningom podporuje u detí návyk k pravidelnému aktívnemu pohybu. Hravou formou sa zameriava na zlepšenie motoriky u detí, balančné cvičenia, ploché nôžky, správne držanie tela a iné. Tréningy a športové aktivity prebiehajú v priestrannej športovej triede s potrebným vybavením. Jednotlivé vekové kategórie detí sú dôkladne oboznámené s teóriou disciplín a po dôkladnej tréningovej príprave nás čaká zhodnotenie našich výkonov.

TANEČNO POHYBOVÁ PRÍPRAVA A HUDOBNÁ PRÍPRAVA

Pravidelné hodiny tanečnej a hudobnej prípravy nadväzujú na obsah pohybového programu a majú svoje pevne miesto v harmonograme denných činností . Činnosti zahrňujú pravidelný nácvik pohybových stereotypov, nácvik základných tanečných prvkov, zoznámenie sa druhmi tanca. Pravidelná hudobná výchová  využíva výber hudobných nástrojov. Deti sa učia sa učia rytmike, spevu a aj správnemu dýchaniu. Príprava podporuje u dieťaťa kreatívne a tvorivé cítenie, osobný rozvoj a nadanie.

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ- ANGLICKÝ JAZYK  

Vyuka anglického jazyka prebieha 3x týždenne  pod vedením lektorov z jazykovej školy a  je zaradená do edukačného harmonogramu všetkých tried  ako krúžková činnosť.  Výučba oxfordskej angličtiny prebieha aktívnou hravou formou a je vedená výlúčne v anglickom jazyku. 

KREATÍVNY DIELŇA

 

Naša kreatívna dielnička je tento rok zameraná na nové výtvarné techniky.Keďže dlhodobo pracujeme s výtvarnými technikami, tento rok sme zahrnuli do  programu aj prácu s hlinou. Deti sa zoznámia s novým materiálom a technikou na pravidelných hodinách pod vedení odborného lektora . Pod ich vedením v spolupráci s pani učiteľkami dielnička poskytuje deťom nádherný priestor pre  rozvoj zručností a fantázie. Diela, ktoré vychádzaju z tejto dielničky vystavujeme pravidelne v priestoroch školy.

PREDŠKOLSKÁ PRÍPRAVA

Program predškolskej prípravy je zostavený v súlade so vzdelávacím programom ISCED 0 . Pravidelná predškolská príprava je zaradená do harmonogramu  všetkých tried  a podporuje rozvoj osobnosti dieťaťa, ako aj dosiahnutie zrelej školskej pripravenosti .

Z mnohých cieľov je napríklad :

 • rozvoj reči a slovnej zásoby 
 • grafomotoriky
 • matematické predstavy
 • pamäť a pozornosť
 • zraková a sluchová analýza
 • emočná zrelosť

Sledujeme postupný vývin. Plánovaním jednotlivých denných činností a ich realizáciou,  sa deti dostávajú k poznatkom hľadaním, skúmaním a samotnou sebarealizáciu. Správna motivácia podporuje tvorivé učenie a vytvára priestor k  tvorbe a tlmočeniu vlastného názoru .

V spolupráci s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Zuzkin park 10 v Košiciach dlhodobo poskytujeme našim rodičom odborné poradenstvo a spoluprácu.Práca a výsledky sú konzultované s detským psychológom, logopédom a pedagógom,  v spolupráci s rodičmi. Pracujeme na metodických odporúčaniach pre rodičov a deti, ako k nim pristupovať a pracovať s nimi. Aktívne je rozvinutá spolupráca so základnými školami a konzultovaná skríningová činnosť a výber školy.

Naše zariadenie poskytuje pravidelnú aj logopedickú interveciu. Sledovanie  úrovne a prácu s odchylkami vedie skúsená odborníčka na  špeciálnu pedagogiku a logopédiu.

STRAVA 

Pre vaše dieťa je zabezpečené stravovanie počas celého dňa. Veľký dôraz kladieme na kvalitu a pôvod potravín. Edukačný projekt "Foodmarket" moderným spôsobom zabezpečuje vytváranie návykov   zdravej životosprávy a zdravého životného štýlu.

 • Dieťatko dostáva v priebehu dňa raňajky, desiatu, obed a olovrant.
 • V priebehu celého dňa majú deti zabezpečený pitný režim. K dispozícii je čistá dojčenská voda, filtrovaná voda, ovocné čaje, čerstvo lisované ovocné a zeleninové šťavy.
 • Čerstvé ovocie a zeleninu poskytujeme nad rámec noriem predškolského stravníka.
 • Celá koncepcia jedálnička splňa schválené normy. Deti sa tak už od malička oboznamujú sa so zdravou formou stravovania a preferovaním zdravého životného štýlu.
 • Samozrejmosťou je zabezpečenie a rešpektovanie dietného režimu pre dieťa.
Vyhľadávanie
Kalendár akcií

Súkromná materská škola

DC Aktivity 

Alejová 1, Košice

telefón - kontakt 0910 482 110
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS